وبسایت رسمی محمد حسین آقاسی

Personal website of Mohammad Hossein Aghasi
  • وکالت در دعاوی حقوقی، تجاری
  • پرونده های حقوق بشر
    (مطبوعاتی، امنیتی- سیاسی)
  • تنظیم قرارداها

منظور از احکام جالب احکامی است که یا نوع استدلال نوع آوری و متفاوت با پرونده های مشابه است و یا خارج از چارچوب قانون و به شکلی سلیقه ای صادر گردیده است.

در این بخش خواهم کوشید تعدادی از این احکام را برای مشاهده شما قرار دهم.