وبسایت رسمی محمد حسین آقاسی

Personal website of Mohammad Hossein Aghasi
  • وکالت در دعاوی حقوقی، تجاری
  • پرونده های حقوق بشر
    (مطبوعاتی، امنیتی- سیاسی)
  • تنظیم قرارداها

باب رابرت  لوینسونپرونده باب رابرت لوینسون آمریکائی ربوده شده در جزیره کیش بنا به درخواست اینجانب با تصویب رئیس قوه قضائیه ( آقای شاهرودی ) وتایید دیوانعالی کشور برای رسیدگی به شکایت اینجانب به تهران ارسال و به دادسرای جنائی ارجاع گردید.

مشروح خبر در آینده ای نزدیک.